ID #1063

Regulamin - obowiązuje od 25.12.2014 do 01.06.2015

Regulamin sklepu e-zegarki.pl

 1. Informacje o sklepie
  1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.e-zegarki.pl prowadzony jest przez firmę InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy: Osiedle Robotnicze 6 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS (0000310188), NIP ( 629-21-95-774),REGON (277501658), kapitał zakładowy w pełni opłacony 609.783 PLN. Nr telefonu (32 268 64 04).
 2. Oferta sklepu
  1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
  2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Konsumenta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
  3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
  4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT
 3. Zamówienia
  1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez e-mail lub telefonicznie.
  2. Złożenie zamówienia przez konsumenta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.
  3. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  4. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego oraz w wersji papierowej - na drukowanych fakturach VAT. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej kupującemu fakturze VAT.
  5. Konsument niezwłocznie otrzymuje e-mail z treścią zamówienia.
  6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty potwierdzenia przez sklep niezbędnych danych do przygotowania zamówienia.
  7. Zamówienia są realizowane w terminie określonym przy zamawianym produkcie (od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zgodności zamówienia) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Kupującego.
  8. W razie opóźnienia Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym terminie może od umowy odstąpić.
  9. Sprzedawca może kontaktować się z Konsumentem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
  10. O realizacji zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki, nazwa firmy (Poczta Polska, Kurier itp.) zajmującej się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.
  11. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są doręczane w terminie ok. 3 dni roboczych licząc od daty realizacji zamówienia.
  12. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty realizacji zamówienia.
  13. W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 8 i 9 sprzedawca prosi Konsumenta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub mailową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe)
  14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Konsumenta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Konsument.
  15. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Konsumenta fakturę VAT.
  16. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Konsumenta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. 6
 4. Płatności
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna - sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami.
  2. Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:
   1. płatność za pobraniem – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
   2. płatność przelewem tradycyjnym – nr konta, dane sprzedawcy, (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia) – płatność za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 3 dni (w przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Konsumentem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia)
   3. płatność kartą – poprzez terminal internetowy za pośrednictwem firmy eCard S.A.
   4. płatność przelewem elektronicznym, szybkie płatności bankowe za pośrednictwem systemu transakcyjnego firmy eCard S.A.
   5. raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie sklepu www.e-zegarki.pl na karcie produktu.
  3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Konsumenta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty.
  4. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od konsumenta.
 5. Koszty wysyłki
  1. Koszty wysyłki dostępne są w odrębnej zakładce "Koszty wysyłki" stanowiącej integralną część regulaminu.
 6. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość
  1. Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyn.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-520) przy ulicy Osiedle Robotnicze 6, e-mail: odstapienia@e-zegarki.pl, nr telefonu (32 268 64 04).
  4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesieni żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:
   1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
   12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Gwarancja
  1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są gwarancją producenta. Informacje o szczegółach gwarancji znajdują się w opisie poszczególnych produktów.
  2. Do produktów objętych gwarancją producenta są załączone karty gwarancyjne. W przypadku braku pieczątki sklepu w karcie gwarancyjnej – prosimy o wysłanie karty gwarancyjnej na adres sklepu wraz z podaniem nr zamówienia.
  3. W przypadku wykrycia wady lub usterki należy odesłać produkt wraz z kartą gwarancyjną na adres sklepu lub adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.
  4. Jeśli inaczej nie stanowi gwarancja o wyniku reklamacji poinformujemy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania od Państwa przesyłki reklamacyjnej.
 8. Rękojmia za wady fizyczne
  1. Sklep internetowy ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z art. 560 i nn. kodeksu cywilnego. Kupujący w szczególności może zażądać wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny. Jeżeli wada jest istotna, kupujący może odstąpić od umowy.
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu.
  3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@e-zegarki.pl, przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie www.e-zegarki.pl. lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.
  4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna wskazywać również żądanie wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia
  1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
  2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (32 268 64 04)
  3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (32 268 64 04)
  4. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący-konsument ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Konsument powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Konsumenta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską konsument jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
  5. W przypadku zaginięcia przesyłki:
   1. przesyłki za pobraniem – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Konsumenta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Sprzedawca postara się (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Konsumentem) zrealizować zamówienie. O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany osobnym mailem lub drogą telefoniczną.
   2. Przesyłki opłaconej – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Konsumenta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.
  6. W tym przypadku przewidywane są następujące zapisy do wyboru przez Sprzedawcę:
   1. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Konsumenta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Konsumentem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Konsumenta. Konsument w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.
   2. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Konsumentem celem ustalenia czy Konsument będzie oczekiwał na wynik reklamacji, czy tez Sprzedawca ma wysłać ponownie zamówienie (lub zwrócić równowartość zamówienia) przy jednoczesnym zobowiązaniu Konsumenta do odesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia
   3. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięcie reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.
 10. Dane osobowe
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Kupujących-Konsumentów są przechowywane w zbiorze danych InBook S.A. z siedzibą przy ul. Osiedle Robotnicze 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez InBook S.A i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w "Polityce prywatności" – Załączniku do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.
  3. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep InBook.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Kupującego w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie InBook.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
  4. Pozostałe prawa i obowiązki stron
   1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego-Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
   2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego-Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego-Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.
  5. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną
   1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony sklepu internetowego jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
   3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
    1. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
    2. serwis subskrypcyjny – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne.
   4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
    1. połączenie z siecią Internet,
    2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
    3. klient poczty elektronicznej.
   5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
   6. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
   7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
   8. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
    1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
    2. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: InBook S.A. ul. Osiedle Robotnicze 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza, lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.
    3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
    4. Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
    5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
   9. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w Załączniku do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
   10. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
    1. Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć "cookies". Wyłączenie obsługi "cookies" jest możliwe w przeglądarce kupującego.
    2. Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.
  6. Postanowienia końcowe
   1. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
   2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Konsumenta.
   3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny
   4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących-osób fizycznych określone zostały w "Polityce prywatności" – Załączniku do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.
   5. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
   6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie pomocy sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Tagi: regulamin

Podobne wpisy: